WAT DOEN WIJ

De wortels van HOUTMAN+SANDER liggen in de landschapsarchitectuur. Vanuit die discipline ontwerpen wij aan stedenbouwkundige opgaven en aan de inrichting van de openbare ruimte. HOUTMAN+SANDER staat voor goed besef van maakbaarheid en groot gevoel voor detail. Elk ontwerp vraagt om maatwerk. Maatwerk voor de locatie, de context en de gebruikers.

Wij nemen de leefomgeving van dorpen en steden onder de loep. Met een duurzame visie op openbare ruimte benaderen we nieuwe stedenbouwkundige opgaven. Deze aanpak is interessant voor zowel gemeenten, woningbouwcorporaties als projectontwikkelaars. De kwaliteit van openbare ruimte wordt niet alleen bepaald door een goed ontworpen structuur, maar ook door zorgvuldig materiaalgebruik en detaillering.

HOUTMAN+SANDER kan ontwerpen uitwerken tot in het kleinste detail. Maar ook tijdens de uitvoeringsvoorbereiding en de uitvoering adviseren we de opdrachtgever, zodat het plan wordt gerealiseerd als bedoeld.

Stedenbouwkundige structuren en de inrichting van de openbare ruimte hebben niet het eeuwige leven. Functieveranderingen, sociale problemen of woningbouwrenovaties en/of nieuwbouw dragen ertoe bij dat wordt besloten om een gebied te gaan herontwikkelen. HOUTMAN+SANDER vindt niet dat al het oude klakkeloos moet worden vervangen. Wij werken aan diverse transformaties waarbij cultuurhistorie en inpassing van landschappelijke waarde een belangrijk uitgangspunt vormen voor de herontwikkeling.

HOUTMAN+SANDER beschikt over een uitgebreid netwerk van mensen en organisaties op zeer verschillende werkterreinen. We kunnen specialisaties als maatwerk inschakelen of tijdelijk de capaciteit van een ontwerpteam vergroten.